Европроекти

На 11.01.2016г. “САНИ” ЕООД стартира проект “Разширяване на капацитета и експортния потенциал на Сани ЕООД чрезвнедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес”, финансиран по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Основната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на САНИ ЕООД, гр.Велико Търново чрез въвеждане в експлоатация на модерно високотехнологично и високоефективно оборудване. В рамките на проекта се предвижда закупуване на съвременна гладачна техника, което да даде възможност на дружеството да увеличи делът на износа на изделията с марка “Парушев”.

Основните дейности, застъпени в проекта са:

– Дейности за подобряване на производствените процеси;

– Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Очакваните резултати по проекта са:

– Закупуване и въвеждане в експлоатация на нова гладачна техника за нуждите на проекта;
– Увеличаване на производствения капацитет;
– Двойно увеличение на приходите от продажби на продукция,    реализирана в чужбина;
– Повишаване на нетните приходи от продажби;
– Увеличаване на броя на клиентите;
– Нарастване на броя на обектите за разпространение на продуктите на фирмата;
– Съкращаване на времето за обработка на нови модели;
– Намалени разходи за електрическа енергия;
– Редуциране депонираните отпадъци от производствения процес;
– Реализиране на автоматично гладене водещо до подобряване на условията на труд;

Обща стойност на проекта: 591 360 лв., от които 351 859,20 лв. европейско и  62 092,80 лв. национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Проект  “Разширяване на капацитета и експортния потенциал на Сани ЕООД чрезвнедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

ПРОЕКТОДОГОВОР
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
3.3 ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
3.4 ПРИЛОЖЕНИЕ ОФЕРТА
3.6 ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
3.7 ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Главна цел: Подобряване достъпа и качеството на заетост, чрез разкриване на 10 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА в „АЛРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за безработни и неактивни лица, инвестиране в обучение за придобиване професионална квалификация “МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО“, с код 542040 и ключови компетентности в реални условия на пазара на труда. С безвъзмездната финансова помощ ще бъде закупено специализирано съвременно оборудване за изпълнение на трудовите задължения на новоназначените лица.След приключване на дейностите ще бъдат запазени половината работни места, с което ще се създаде трайна заетост и устойчивост на Проекта.

Обща стойност: 162 236,61 лв.
Европейско финансиране: 137 901,12 лв.
Национално съфинансиране: 24 335,49 лв

Период на изпълнение: 13 месеца (16.08.2016г. – 16.09.2017)

 

Една посока много възможности!
Проект: „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „АЛРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД“, Договор № BG05M9OP001-1.003–0121-C01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. http://www.eufunds.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АЛРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и при

ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

ПРОЕКТОДОГОВОР

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

 

На 15.11.2021 г. “САНИ” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-5294-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско финансиране и 7 500.00  лв. национално финансиране, с продължителност  3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията  COVID-19.

 

—————————————————— www.eufunds.bg —————————————————–

Проект  BG16RFOP002-2.089-5294-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Позвъни сега